Regulamin

 • §1 Definicje
  1. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Pełnomocnik – osoba fizyczna ustanowiona przez Klienta w celu odbioru od Sprzedawcy, w imieniu i na rzecz Klienta, Towaru objętego Rezerwacją.
  3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia lub osoba prawna w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, która dokonała Rezerwacji Towaru w Sklepie za pośrednictwem witryny internetowej (Witryna), mogąca posiadać Konto prowadzone w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczone indywidualnym loginem, w którym gromadzone są dane Klienta.
  4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna bądź osoba prawna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Konto – konto Klienta prowadzone w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczone indywidualnym loginem, w którym gromadzone są dane Klienta.
  6. Regulamin – niniejszy regulamin.
  7. Rezerwacja – złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży konkretnych Towarów określonych w rezerwacji.
  8. Kanał internetowy – kanał komunikacyjny udostępniony przez Sprzedawcę, celem dokonania przez Klientów Rezerwacji w Sklepie.
  9. Sklep – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę w 95-015 Głowno ul. Gabrieli Zapolskiej 6.
  10. Sprzedawca – ANTYBROWAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście z siedzibą w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000516176, REGON: 101789707, NIP: 7292705810, adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 6, 95-015 Głowno, posiadająca ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo.
  11. Towar – rzeczy oznaczone co do gatunku, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  12. Witryna – prowadzona w języku polskim platforma on-line przeznaczona do prezentacji towarów Sprzedawcy dostępnych w Sklepie. Prezentacja towaru na Witrynie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  §2 Postanowienia wstępne
  1. Regulamin określa warunki korzystania przez Klientów z Witryny, dokonywania Rezerwacji i odbioru Towaru.
  2. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru wskutek oświadczeń dokonywanych przez Klientów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu możliwe jest wyłącznie w formie stacjonarnej, w Sklepie Sprzedawcy, pod adresem wskazanym w §1. Zawarcie umowy sprzedaży nie jest możliwe za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Sprzedawcy. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Sprzedawcy możliwe jest wyłącznie dokonanie Rezerwacji Towaru.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zwłaszcza:
  o Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
  o Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287.),
  o Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025 ze zm.).
  §3 Osoby uprawnione do Rezerwacji
  1. Uprawnionym do dokonania Rezerwacji jest osoba która:
  o ukończyła fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, co zostaje oświadczone w treści formularza znajdującego się w systemie teleinformatycznym (Witrynie) Sprzedawcy poprzez wskazanie daty urodzin,
  o osoba prawna działająca poprzez osobę uprawnioną do jej reprezentacji,
  o posiada aktywne konto użytkownika w systemie teleinformatycznym (Witrynie) Sprzedawcy,
  o zaakceptowała postanowienia Regulaminu, co następuje w drodze zaznaczenia tej okoliczności przez Użytkownika w treści formularza zmówienia/rezerwacji.
  §4 Rezerwacje i Odbiór
  1. Rezerwacje przyjmowane są poprzez Kanał internetowy dostępny na Witrynie.
  2. Do skutecznego złożenia Rezerwacji niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych i poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  3. Dokonując Rezerwacji Użytkownik wybiera Towar, sposób płatności spośród określonych w §5 ust. 2 Regulaminu oraz sposób odbioru – osobisty lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z ust.6.
  4. Rezerwacja jest dokonana z chwilą zapłaty za Towar określony zgodnie z ust. 3.
  5. Do sprzedaży dochodzi z chwilą odbioru Towaru ze Sklepu przez Klienta lub Pełnomocnika.
  6. Dla celów niniejszego paragrafu, Pełnomocnikiem, o którym mowa w ptk 5 i w następnych ustanawia się Panów Mariusza Madziara i Piotra Madziara.
  7. Sprzedawca nie wysyła Towaru. Nie jest możliwe wydanie Towaru Klientowi lub Pełnomocnikowi poza lokalem Sklepu. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego Klient we własnym imieniu może zlecić upoważnionemu Pełnomocnikowi odbiór Towaru ze Sklepu. Sprzedawca w ramach tego zlecenia upoważniony jest:
  o zweryfikować czy Klient jest uprawniony do dokonania rezerwacji, zgodnie z warunkami przewidzianymi w §3, w tym zwłaszcza weryfikować i wykazywać to u Sprzedawcy, w razie wątpliwości Pełnomocnik może zwłaszcza prosić Klienta o przesłanie skanu dowodu osobistego Klienta,
  o odebrać Towar ze Sklepu,
  o przekazać Towar firmie kurierskiej (wykonującej prawa i obowiązki Pełnomocnika), celem doręczenia Klientowi,
  o zażądać okazania dowodu tożsamości Klienta lub Pełnomocnika potwierdzającego jego tożsamość i wiek.
  8. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru Towaru przez Pełnomocnika jego wydanie Klientowi i ryzyko utraty rzeczy następuje w momencie wydania Pełnomocnikowi przez Sprzedawcę zarezerwowanego Towaru.
  9. Zaznaczając w treści Rezerwacji opcję odbioru towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia Pełnomocnika do odbioru Towaru w jego imieniu w Sklepie oraz przekazania Towaru firmie kurierskiej, celem doręczenia Klientowi.
  10. Firma kurierska zamawiana jest przez Klienta na jego koszt i ryzyko.
  11. Wydanie Towaru Pełnomocnikowi odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.
  12. W przypadku zlecenia odbioru zarezerwowanego Towaru firmie kurierskiej, Klient akceptuje, iż jej przedstawiciel będzie uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej Towar, w celu potwierdzenia jej pełnoletności oraz ma obowiązek odmówić wydania Towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca Towar jest niepełnoletnia lub nietrzeźwa. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
  13. Dostawa towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  14. Klient oświadcza, że bez względu na wybraną formę odbioru Towaru, zostanie on odebrany przez osobę pełnoletnią i nie znajdującą się w stanie nietrzeźwości.
  15. Po złożeniu Rezerwacji Klient otrzymuje na adres e-mail przypisany do jego Konta potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji oraz szczegóły jej dotyczące. Status Rezerwacji aktualizowany jest również na Koncie.
  16. Towar objęty Rezerwacją gotowy jest do odbioru wyłącznie w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Towar zostanie wydany Pełnomocnikowi (w przypadku zlecenia jego odbioru przez Klienta) najpóźniej w trzecim Dniu Roboczym po dokonaniu Rezerwacji. W przypadku niemożności realizacji Rezerwacji w tym terminie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę na przypisany do Konta adres e-mail.
  17. W przypadku nieodebrania Towaru w terminie siedmiu dni przypadających po trzecim Dniu Roboczym po dokonaniu Rezerwacji (o którym mowa w ustępie 14), Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, zwrócić Klientowi cenę sprzedaży. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą.
  18. Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania lub nieprzyjęcia Rezerwacji lub odmowy wydania Towaru, jeżeli:
  o Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  o podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  o Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednią Rezerwacją;
  o Klient wybrał opcję doręczenia Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, nie będąc ku temu uprawnionym, zgodnie z §3 Regulaminu;
  o pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
  §5 Ceny i formy płatności
  1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili dokonywania Rezerwacji.
  2. Całkowita wartość Rezerwacji obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty odbioru Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, jeżeli Klient wybrał taką opcję.
  3. Zapłaty Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
  o osobiście przy odbiorze Towaru w Sklepie;
  o przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 11 1020 3352 0000 1802 0206 3170 z podaniem następujących danych Sprzedawcy – zamówienie oraz imię i nazwisko/nazwa Klienta. Datą złożenia Rezerwacji jest data wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.
  §6 Reklamacje
  1. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hiena@antybrowar.pl, bądź pisemnie albo osobiście pod adresem ANTYBROWAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 6 95-015 Głowno.
  2. Sprzedawca prosi o oznaczenie w reklamacji informacji o nieprawidłowościach (ich opisu, daty wystąpienia), swoich danych kontaktowych, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Wskazany sposób złożenia reklamacji ma jedynie charakter instrukcyjny, mający na celu skuteczne i szybkie rozpatrzenie reklamacji, która będzie skuteczna i zostanie rozpoznana bez względu na sposób jej złożenia.
  3. Sprzedawca zajmie stanowisko względem reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, brak reakcji Sprzedawcy oznacza uznanie reklamacji.
  4. W przypadku wystąpienia wad, Towar może zostać wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru, obniży jego cenę lub zaoferuje mu inne, dostępne u siebie Towary do wyboru. Klient ma prawo wyboru roszczenia.
  5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi dostarczy wadliwe Towary do Sklepu na koszt Sprzedawcy.
  §7 Odstąpienie od umowy
  1. Klient może w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy na adres email: hiena@antybrowar.pl lub na adres ANTYBROWAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gabrieli Zapolskiej 6 95-015 Głowno, przed upływem 14 dniowego terminu.
  2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu wraz z pouczeniem znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.antybrowar.pl. Formularz oświadczenia jest też pakowany wraz z Towarem w przesyłce adresowanej do Klienta. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
  3. Do oświadczenia o odstąpieniu Klienta powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób wykazać zakup Towarów.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów sprzedaży:
  o w których przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  o w których przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  o w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  o w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
  5. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres: ANTYBROWAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 6, 95-015 Głowno. Towar będący przedmiotem oświadczenia o odstąpieniu powinien nie nosić śladów zużycia, w szczególności nie może być otwarty, winien być zapakowany w fabryczne opakowanie.
  6. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w całości lub w części, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.
  7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
  8. Sprzedawca zwróci Klientowi środki pieniężne w taki sam sposób i na to samo konto, na które Klient dokonał zapłaty.
  9. Klient nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.
  10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
  §8 Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w ramach Konta, przy składaniu przez Klienta Rezerwacji w Sklepie przez Kanał internetowy jest Sprzedawca:
  o dane kontaktowe Sprzedawcy – ANTYBROWAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście z siedzibą w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000516176, REGON: 101789707, NIP: 7292705810, adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 6, 95-015 Głowno, adres email: hiena@antybrowar.pl;
  2. Przetwarzanie danych osobowych o których mowa w ust. 1 jest niezbędne dla potrzeb prowadzenia Konta lub realizacji Rezerwacji. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Sprzedawcę jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej zwanego „RODO”, tj. jest niezbędne do prowadzenia Konta Użytkownika lub realizacji Rezerwacji oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę.
  3. Podanie danych przez Użytkownika i Klienta jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia złożenie Rezerwacji.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę przez okres obsługi Konta oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń stron z niej wynikających oraz dla wypełnienia obowiązków sprawozdawczych przed właściwymi organami, w szczególności Urzędami Skarbowymi.
  5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej. Ich odbiorcami mogą być jednak podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne na rzecz Sprzedawcy.
  6. Na zasadach uregulowanych w art. 15 – 21 RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  §9 Polityka prywatności. Pliki cookies.
  1. Sprzedawca w ramach prowadzonej Witryny i Kanału Internetowego pozyskuje w drodze dobrowolnej zgody Użytkowników pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności Witryny i systemu teleinformatycznego Sprzedawcy.
  2. Użytkownicy wyrażają dobrowolną zgodę na zamieszczenie plików cookies przez Witrynę lub system teleinformatyczny i przetwarzanie danych w nich zawartych oraz informowani są o tym w drodze odpowiedniego komunikatu w Witrynie. Po wyrażeniu zgody na zamieszczenia plików cookies przez Witrynę lub system teleinformatyczny, Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w swoim oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat powinna zawierać pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej
  3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
  5. W przypadku gdy pliki cookies stanowić będą dane osobowe Użytkownika, zastosowanie do nich znajdą odpowiednie przepisy prawa, w szczególności zaś Sprzedawca informuje, iż w takim wypadku:
  o administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane kontaktowe określone zostały w §8 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
  o przetwarzanie danych odbywa się za dobrowolną zgodą Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jednakże podanie tychże danych jest niezbędne do celu w którym zostały pozyskane, tj. zapewnienia funkcjonalności Witryny i Kanału Internetowego,
  o dane przetwarzane będą przez Sprzedawcę do czasu wycofania zgody przez Użytkownika na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu,
  o dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej. Ich odbiorcami mogą być jednak podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne na rzecz Sprzedawcy,
  o na zasadach uregulowanych w art. 15 – 21 RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  §10 Postanowienia końcowe
  1. Wszystkie prezentowane w Witrynie nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
  2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona Witryna; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
  3. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w Witrynie i treści o charakterze bezprawnym.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: hnp://www.uokik.gov.pl.
  5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.antybrowar.pl oraz w wersji pisemnej w Sklepie.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.